Endringer i Byggteknisk forskrift TEK 10

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt endringer i Byggteknisk forskrift TEK 10, som er gjeldende fra 1. januar 2015.
Forslaget om en generell reduksjon i kravet til snusirkel blir ikke gjennomført.

For små leiligheter innføres et unntak for tilgjengelighetskrav på halvparten av leilighetene på ett eller to rom på 50 kvadratmeter eller mindre.
Dette betyr at disse kravene ikke kreves oppfylt:

  • trinnfritt inngangsparti eller fri bredde på 1,5m i kommunikasjonsveier der unntaket benyttes for hele bygninger
  • trinnfri tilgang til rom internt i boenhet, til bod eller til balkong/terrasse
  • snuareal i rom (diameter 1,5m)
  • tilgjengelig bad og toalett
  • sideplass ved dør eller automatisk åpning for tunge dører
  • fri passasje på 0,9m til dør og vindu i stue, kjøkken, soverom og arbeidsrom
  • høydemål på innkast på felles avfallssystem

Kravene til automatisk åpning av dører reduseres til å kun omfatte dører som krever mer enn 30 N eller 3 kg åpningskraft. Kravet omfatter kun dører i hovedatkomst og rømningsveier. (I dag er kravet 20 N).

Kravet om at utbygger må sikre universell utforming av felles uteareal for større boligområder for småhus fjernes. (Kravet har vært vanskelig å håndtere).

Kravene om stigningsforhold på atkomstvei og ramper reduseres fra 1:20 til 1:15, som betyr at ramper og atkomstvei kan være noe brattere.

Kravet om sikring av glassflater ved og i dør mot balkong og terrasse vil omfatte alle etasjer. (I dag omfatter det kun fra tredje etasje og høyere).

Kommunene har gjennom plan- og bygningsloven muligheter for å fastsette krav til universell utforming av alle typer utearealer ved bebyggelse.

Departementet arbeider med veiledningsstoff for kommunene for å sikre at hensynet til universell utforming ivaretas.

Link til endring av byggteknisk forskrift TEK 10: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2014-12-09-1552

Publisert 06.01.2015

Anne Marie Auestad