Hva er tilgjengelighet?

Å gjøre noe tilgjengelig betyr å legge til rette for bruk også for personer med funksjonsnedsettelser; ofte som et midlertidig tiltak, ved at det for eksempel legges skinner på en trapp.

Universell utforming handler om at alle skal kunne benytte en bygning uten at det skal være nødvendig med slike midlertidige løsninger. Det sentrale her er ordet "alle". Men begrepet universell utforming assosieres ofte med personer med nedsatt funksjonsevne, hvilket strider mot den tankegangen som opprinnelig lå bak visjonen til Ron Mace ved Center for Universal Design i North Carolina.

Universell utforming kan best forstås gjennom de syv grunnleggende prinsippene som Center for Universal Design utformet i 1997, det året begrepet dukket opp i Norge:

  1. Like muligheter for bruk - dvs. at utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter.
  2. Fleksibilitet i bruk - utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og ferdigheter
  3. Enkel og intuitiv i bruk - utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå
  4. Forståelig informasjon - utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte, uavhengig av forhold knyttet til omgivelsene eller brukerens sensoriske ferdigheter
  5. Toleranse for feil - utformingen skal minimalisere fare og skade som kan gi ugunstige konsekvenser, eller minimalisere utilsiktede handlinger
  6. Lite fysisk anstrengelse- utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt og med et minimum av bry og krefter
  7. Størrelse og plass for tilgang og bruk - passende størrelse og plass skal gjøre tilgang, rekkevidde, betjening (service) og bruk mulig, uavhengig av brukerens kroppsstilling eller mobilitet

Disse prinsippene skal være et hjelpemiddel for designere av byggverk, uteområder, transportmidler, web-sider, maskinvarer osv. - med andre ord alt som er relevant for å kunne orientere seg i samfunnet.

I fylkesdelplanen er universell utforming definert slik:
«Universell utforming er design av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming.»
(Kilde: T-1249 «planlegging for alle», brosjyre fra Miljøverndepartementet.)