Om brukerene

Synshemmede
   Synshemmede

Synshemmede er en fellesbetegnelse for ulik grad av nedsatt syn og blindhet. Både detalj- og orienteringssynet kan være redusert. Noen svaksynte kan lese stor skrift, mens andre er avhengig av punktskrift, informasjon på lyd eller elektronisk utgave. Mennesker med nedsatt syn har ofte problemer med å orientere seg i omgivelsene, og det er derfor viktig at omgivelsene er enkelt og konsekvent utformet. Fysiske hindringer og uryddig utforming av lokaler kan gjøre det vanskelig å bevege seg rundt på egen hånd. I Norge har 160.000 mennesker redusert syn og vel 1000 blinde.

Link til Norges Blindeforbund:  https://www.blindeforbundet.no/

Hørselshemmede
  Hørselshemmede

Hørselshemmede er en samlebetegnelse på alle som har mistet deler av hørselen eller all hørsel, eller er født døve. Nedsatt hørsel fører ofte til vansker med kommunikasjon og kan hindre oppfattelsen av informasjon. Klar tale, god akustikk og demping av bakgrunnsstøy kan hjelpe. Personer med moderat hørselshemming kan ha behov for høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler som teleslynge, FM- eller IR-anlegg. I 2010 hadde 54.000 personer i Rogaland nedsatt hørsel.

Link til Hørselshemmedes Landsforbund: http://www.hlf.no/

 

Hørselshemmede
 Bevegelseshemmede

Med bevegelseshemmede menes personer som bruker rullestol, som er avhengig av å gå med krykker, som har revmatisme, som har hjerteproblemer eller som har nedsatt kraft i armer og bein. Bevegelseshemmede kan ha redusert evne til å bevege seg raskt, ha lengre reaksjonstid og nedsatt balanseevne. Noen har også bevegelsesvansker grunnet ukontrollerte bevegelser. Vanlige hjelpemidler for bevegelseshemmede er rullestol, krykker eller rullator.
Problemene for bevegelseshemmede er ofte at det fysiske miljøet både ute og inne inneholder hindringer som gjør det vanskelig å ta seg frem.
Store avstander mellom viktige besøkspunkter, bratte og smale gangveier og fortau, trapper og fortauskanter, vil lett skape problemer.

Link til Norges Handikapforbund: http://www.nhf.no/

 

Hørselshemmede
  Orienteringshemmede

 

Med nedsatt orienteringsevne menes personer som på grunn av sansetap, utviklingshemming, eller ulike former for lesevansker har problemer med å orientere seg i det fysiske miljøet.

 

Hørselshemmede
 MiljøhemmedeMed miljøhemmede menes mennesker med astmatiske eller allergiske plager. Mellom 20 og 40 % av landets befolkning er direkte berørt av allergi og/eller overfølsomhet i forskjellig grad. Problemet viser en økning og har ofte sammenheng med forhold i miljøet. Mange av problemene knyttet til inneklima lar seg løse ved god luftkvalitet, temperaturregulering, godt renhold og riktig materialvalg. Valg av planter ute og inne, gulvflater (tepper/ikke tepper), valg av parfymefrie såper, og type maling kan være avgjørende. Problemer knyttet til matvareallergi kan ofte reduseres gjennom kunnskap og varierte menyer.

Link til Astma- og Allergiforbundet: http://www.naaf.no/

 

Barn
Alle mennesker har opplevd å ha nedsatt funksjonsevne ? i hvert fall som barn. Små barn har ikke et fullt utviklet sanseapparat og motoriske ferdigheter. De har heller ikke evnen til å bedømme trafikkfarer eller andre farer på en realistisk måte. De kan derfor ha problemer med å ta seg frem i omgivelsene, og de bør ikke utsettes for luftforurensing og støy.

Eldre
Eldre mennesker kan ha redusert syn, redusert hørsel, redusert bevegelighet og begynnende forvirring. Eldre kan derfor ha noen av de samme krav til omgivelsene som orienteringshemmede og bevegelseshemmede. Eldre vil også lettere oppleve omgivelser som utrygge. De trenger folk omkring seg og omgivelser som skaper trygghetsfølelse.