Om nettstedet

Om nettstedet
Dette er nettstedet for deg som av en eller annen grunn trenger å vite noe om den fysiske utformingen av et område eller en bygning. Her vil du finne informasjon om bredde på dører, om det er trinnfri adkomst, om lokalet har teleslynge, stigningsforhold, ledelinjer og mye, mye mer.

Rogaland fylkeskommune er ett av åtte pilotfylker innen arbeidet med universell utforming. Et av grepene fylkeskommunen gjør for et tilgjengelig Rogaland er å satse på nettportalen www.tilgjengelighet.no

www.tilgjengelighet.no har som mål å være en database over tilgjengeligheten ved offentlige bygg, hoteller, serveringssteder, idrettsanlegg, kirker, friluftsområder, offentlig transport, m.fl. Her vil man kunne søke ut ifra kommune, type bygg/område, og type funksjonsbehov. Alle kartlegginger som gjøres baseres på prinsippene til universell utforming, og utføres av kvalifiserte personer i samråd med representanter fra brukerorganisasjonene

Universell utforming er design av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming (jfr. Fylkesdelplan for universell utforming).

I løpet av livet vil vi alle på et eller annet tidspunkt ha nedsatt funksjonsevne av et eller annet slag, og da vil vi ha behov for å vite hvordan steder og bygninger er utformet. Det kan være en nybakt mamma med barnevogn, bestefar som har fått vansker med å gå langt, en 50-åring som sliter med å lese menyen på en restaurant, eller en med nedsatt hørsel som ikke vil høre hotellets ordinære brannalarm.

Brukerveileder
Den blå søkeboksen er forsøkt bygget opp på en logisk og intuitiv måte som bør gjøre det enkelt å finne fram til de opplysninger man er ute etter. Vi har derfor valgt å prøve oss uten en verbal brukerveileder.

Merkeordning
Målet er å utvikle en merkeordning som viser hvilke bygg og anlegg som oppfyller noen minimumskrav for tilgjengelighet. Kravene er relativt strenge og det er forklaringen på at så få steder har fått godkjenningsmerke ? dvs. merke med farge. (Metodikken er under utvikling.)

Rapport om www.tilgjengelighet.no
Rapporten gir en oversikt over hvordan web-siden er blitt til og hvilke utviklingstrinn den har vært gjennom frem til utgangen av 2012.

Registreringsskjema
Under utarbeiding av nettsiden ble det utviklet to registreringsskjema, det ene for Bygg og anlegg og det andre for Uteområder. Skjemaene benyttes til kartlegging av de fysiske forhold og er utarbeidet i samarbeid med bruker-organisasjonene.
På Excel-versjonen av skjemaet for bygg og anlegg vises det ved hvert registreringspunkt til krav som stilles i TEK-10 (Teknisk Forskrift) eller/og NS 11001 (Norsk Standard). Henvisningene er kun ment som et hjelpemiddel og viser hvor spørsmålet er forankret. Tek-10 og NS revideres med jevne mellomrom så det vil ikke være mulig å holde disse oppdatert til en hver tid.
Skjemaene for utearealer er utviklet med bakgrunn i skjema fra Friluftsrådenes Landsforbund og i samarbeid med brukerorganisasjonene. Begge er forankret i Teknisk Forskrift.

Link til skjemaene:
- Bygg og anlegg
- Uteområder